Zheng Xin Zhe
Chen Long
Hu Bin
Wang Shan
 
Zhao Mo
Stanley Tong
                     
 
 
Christy Chung
Tong Rui Xin
Zi jun Ding
Dong Hu
Wang Hai Zhen
Bao Lei
 
         
Xu Man Li
Cool Shen Si
Ju Wen Pei
Zhang Jin
Fabrice
Estelle & Heron
All images on this site are copyright Phillip Jarrell. No images on this site may be copied or reprinted in any way, without written permission from the photographer and the models.